1. BusyRack Logo – on bright background:
busyrack
.com
2. BusyRack Logo – on dark background:
busyrack
.com
3. BusyRack Logo – in document on bright background:
4. BusyRack Logo – in document on dark background: